Wikipedia Barry’s Temple of Godzilla IMDB
1992 12 12 11:52:43
ゴジラの歴史
THE HISTORY OF GODZILLA


CHRONOLOGY
GODZILLA VS. MOTHRA title card
GODZILLA VS. MOTHRA
GODZILLA VS. MOTHRA: THE BATTLE FOR EARTH
GODZILLA VS. MOTHRA poster
A large meteor crashed into the Earth and wakes Godzilla, Mothra and Battra.

Tetsuya Bessho as Takuya Fujita
A Japanese Indiana Jones
Mothra and Battra attacking Godzilla
Mothra and Battra
team-up against Godzilla
Mothra leaving Earth
Mothra leaves Earth
to intercept another meteor.
CHARACTERS:
Takuya [Fujita] (Tetsuya Bessho)
Prime Minister [Yuzo] Dobashi (Akiji Kobayashi)
[Kenji] Andoh (Takehiro Murata)
Masako [Tezuka] (Satomi Kobayashi)
Professor [Fukazawa] (Saburo Shinoda)
[Jyoji Minamino] (Akira Takarada)
[Miki Saegusa] (Megumi Odaka)
Midori [Tezuka] (Shiori Yonezawa)
Cosmos #1 (Keiko Imamura)
Cosmos #2 (Sayaka Osawa)
Marutomo President [Takeshi Tomokane] (Makoto Ohtake)
Marutomo Manager (Kôichi Ueda)
Ariake Maru captain (Shinya Cowada)
[Mayumi Fukazawa] (Yoshiko Tanaka)
Chief of Staff Air (Susumu Kurobe)
Marine Chief of Staff (Shin Tatsuma)
Tank commander (Akira Watanabe)


MONSTERS:
Gojira (Kenpachiro Satsuma)
Mothra
Batora (“Hurricane Ryu” Hariken)

PLACES:
Indonesia
Infant Island
Nagoya
Philippines
Mt. Fuji
Yokohama
TokyoCHRONOLOGYDonnie Love
Page 1Site MapHistoryEntertainmentContact